เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
เข้าใจและสามารถแปรรูป และผลิตอาหารจากเห็ดที่เพาะเองได้หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอด สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ “อาหารจานเห็ดที่ปลอดภัย” ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมของอาหารปลอดภัย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week
Input
Process
Output
Outcome

95 - 9
ต.ค.
58โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
คำถาม :
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ “อาหารจานเห็ดที่ปลอดภัย” ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
-นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาเรื่องใดบ้างในการเรียนรู้ “อาหารจานเห็ดที่ปลอดภัย”
เครื่องมือคิด :
-Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter นี้
- Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับองค์ความรู้ รูปแบบที่จะนำไปเผยแพร่ใน Quarter นี้
- Placemat  สิ่งที่ดีแล้ว - สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- Show and Share นำเสนอ สรุปองค์ความรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Wall Thinking ผลงานการสรุปองค์ความรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศนานห้องเรียน
วันจันทร์ 
ชง :
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในQuarter นี้”
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำใน Quarter นี้และความรู้ที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา
ใช้ : นักเรียนสรุปองความรู้  หลังเรียน Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย ตามความสนใจ
วันอังคาร 
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้ อาหารจานเห็ดที่ปลอดภัย  ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร”
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงการคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้ :
-   นักเรียนออกแบบรูปแบบ วิธีการการนำเสนอองค์วามรู้
-   เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
วันพุธ
ชง :
นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของรูปแบบการนำเสนอ เผยแพร่องค์ความรู้ “อาหารจานเห็ดลอดภัย”
เชื่อม :
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอ
วันศุกร์ 
ชง:
-   นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาเรื่องใดบ้างในการเรียนรู้ “อาหารจานเห็ดที่ปลอดภัย”

เชื่อม :
นักเรียนร่วมแสดงการคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน

ใช้ : 
นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอด สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ “อาหารจานเห็ดที่ปลอดภัย” ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมของอาหารปลอดภัย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเราจากการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (วางแผนสรุปองค์ความรู้)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปองค์ความรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของชาร์ตความรู้อาหารปลอดภัย และอันตรายจากการรับประทานอาหารเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการสรุปองค์ความรู้
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งทีเรียนรู้แล้วนำมาประมวล สรุป เผยแพร่ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและสรุปองค์ความรู้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย

ตัวอย่างชิ้นงานและกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมและอยากซ้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ พี่ๆสามารถสรุปผ่านการบอกเล่าอธิบายเกี่ยวกับเห็ดและอาหารจากเห็ดให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ สามารถจัดนิทรรศการอาหารจากเห็ด และเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งทีเรียนรู้แล้วนำมาประมวล สรุปแผนภาพความคิด เผยแพร่ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอด สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ “อาหารจานเห็ดที่ปลอดภัย” ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมของอาหารปลอดภัยและเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้ผ่านละครบทบาทสมมุติและนิทรรศการได้

    ตอบลบ