เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
เข้าใจและสามารถแปรรูป และผลิตอาหารจากเห็ดที่เพาะเองได้หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

week2


เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจแหล่งที่มาของเห็ด ปัจจัยการเกิด การงอกของเห็ด รวมทั้งออกแบบ วางแผนการเพาะเห็ดที่ใช้ต้นทุนต่ำ
week
input
Process
output
outcome

2


17-21 ส.ค. 2558

โจทย์
แหล่งที่มา การเกิด
คำถาม :
นักเรียนจะเพาะเห็ดเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีต้นทุนต่ำอย่างไร

เครื่องมือคิด :
- Brain Storm เกี่ยวกับการเพาะเห็ด
- Black Board share การเพาะเห็ดเพาะ ปัจจัยการเกิด การงอก วิธีการ
- wall Thinking ชิ้นงานภาพวาดการเกิดและปัจจัยการเกิด
- Round Robin การเพาะเห็ด และสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ผ่านมา ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งใดที่เป็นความรู้ ความเข้าใจใหม่ หรือสิ่งใดที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปการงอกและการเจริญเติบโตของพืช
- ภาพเห็ดชนิดต่างๆ
- กล่องเพาะพลาสติก (สังเกตการณ์งอก)


วันจันทร์
ชง :
-นักเรียนดูคลิปการงอกและการเกิดเห็ด สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเห็ดว่าเราสามารถรับประทานหรือพบเห็ดจากแหล่งที่มาใดได้บ้าง
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเกิดของเห็ดชนิดต่างๆ (เห็ดเพาะ และเห็ดธรรมชาติ)
เชื่อม:
- นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเกิดและการงอกของเห็ดผ่าน คำถามกระตุ้นการคิด “เห็ดเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำอย่างไร
- เห็ดกับสิ่งมีชีวิตอื่นมีปัจจัยการเกิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร นักเรียนแลกเปลี่ยน
ใช้:
วาดภาพการเกิดและปัจจัยการเกิดของสิ่งมีชีวิต
วันอังคาร
ชง:
- นักเรียนเพาะเมล็ดพืช เพื่อสังเกตปัจจัยการงอกของพืช / เพาะเชื้อราเพื่อสังเกตการณ์เกิดเชื้อรา เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการเกิดของเชื้อราเห็ด (กิจกรรมคู่ขนาน **สังเกตทุกวัน)
- นักเรียนจะสามารถรับประทานเห็ดที่ปลอดภัยได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ และสังเกต วิเคราะห์เห็ดชนิดต่างๆว่ามีลักษณะอย่างไร เห็ดชนิดนั้นสามารถรับประทานได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
- ทดสอบเห็ดมีพิษ และเห็ดที่กินได้
ใช้:
นักเรียนสรุปการทดสอบเห็ด (เลือกสรุปตามความสนใจ เช่น นิทาน Mind Mapping Web )
วันพุธ
ชง:
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเพาะเห็ด “จากที่นักเรียนศึกษาค้นคว้าจะทำให้มีเห็ดรับประทานตลอดทั้งปีได้อย่างไร”
เชื่อม:
นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเพาะเห็ด และเห็ดที่อยากเพาะ
วันศุกร์
เชื่อม :
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเพาะเห็ด และสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ผ่านมา ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งใดที่เป็นความรู้ ความเข้าใจใหม่ หรือสิ่งใดที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
ใช้:
-นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้(เลือกสรุปตามความสนใจ เช่น แผนภาพความคิด บรรยาย การ์ตูนฯลฯ)

ภาระงาน :
-ดูคลิปวีดีโอ สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ดู
-วิเคราะห์สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเห็ด ฤดูกาล การงอก

ชิ้นงาน:
- ภาพวาดการเกิดและปัจจัยการเกิดของเห็ด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจแหล่งที่มาของเห็ดวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยการงอกและการเจริญเติบโตของเห็ดกับสิ่งมีชีวิตอื่น รวมทั้งออกแบบการเพาะเห็ดที่ใช้ต้นทุนต่ำ

ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเรา
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
สามารถสร้างทางเลือกในการวางแผนปฏิทินและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบการสรุปงานได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย

ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการสำรวจ และการค้นคว้าเพื่อวางแผนการเรียนรู้
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย


ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้การเรียนรู้พี่ๆเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการเพาะเห็ด และมีกิจกรรมควบคู่กันคือนำแผนที่ออกแบบไว้มาตกแต่งและเขียนขึ้นเป็นปฏิทินการเรียนรู้ของห้อง ซึ่งพี่ๆทำยังไม่สมบูรณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พี่ๆป.2 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และสนใจอยากทำอาหารจากเห็ดดีมากหลังจากที่ได้แรงบันดาลใจจากการดูคลิป "ภัตตาคารอาหารบ้านทุ่ง"ตอน เห็ดตับเต่า พี่ๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิด ปัจจัยการเกิดของเห็ด พี่ๆสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเห็ด "เห็ดคืออะไร เห็ดเกิดได้อย่างไร เห็ดไม่ชอบสิ่งใดเพราะเหตุใด" แต่ละคนสนใจและกระตือรือร้นอยากตอบคำถามสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการวาดภาพประกอบสื่อเรื่องราวได้ดี
    พี่ปัณ : ครูครับพ่อผมเล่าให้ฟังว่า เราสามารถเพาะเห็ดป่าได้ โดยเราเอาเห็ดมาสับๆแล้วรดน้ำครับ/ผมรู้ว่าเราต้องใช้เห็ดที่ดอกบานเพราะมันจะแก่และมีสปอร์ครับ (เล่าให้ฟังระหว่างนั่งเล่นหลังเลิกเรียน)
    ในแต่ละวันพี่ๆมีหน้าที่ดูแลโรงเพาะเห็ดและเก็บเห็ด โดยแต่ละวันก็จะสลับและมีผู้ปกครองที่ไปดูแลร่วมกัน เห็ดที่เก็บมาได้พี่ๆจะฉีกและตากแดดไว้ เพื่อนำมาแปรรูปในขั้นการเรียนรู้อื่นต่อไป พี่ๆป.2 เสนออยากเพาะเห็ดป่า และทำโรงเห็ดเพิ่ม เราจึงนำกิจกรรมที่พี่ๆเสนอไปใส่ไว้ในปฏิทินการเรียนรู้ด้วย

    ตอบลบ