เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
เข้าใจและสามารถแปรรูป และผลิตอาหารจากเห็ดที่เพาะเองได้หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสามารถอธิบายลักษณะของเห็ดนิดต่างๆ นำเห็ดแต่ละชนิดมาประกอบอาหารด้วยเมนูที่หลากหลาย เหมาะสม มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับตนเอง
week
input
Process
output
outcome
5


7 - 11 ก.ย.
2558
โจทย์
เห็ดชนิดต่างๆ
คำถาม :
นักเรียนจะประกอบอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆให้อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Black Board share ชนิดของเห็ด เมนูอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ
- wall Thinking ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ
- Round Robin อาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ  และสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ผ่านมา ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งใดที่เป็นความรู้ ความเข้าใจใหม่ หรือสิ่งใดที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
- Placemat คุณค่าและประโยชน์ของเห็ดชนิดต่างๆ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ
- อินเทอร์เน็ต
- วัตถุดิบในการประกอบอาหาร
- ผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ผู้รู้
วันจันทร์
ชง :
ครูนำเห็ดชนิดต่างๆมาให้นักเรียนสังเกตศึกษา แล้วตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นอกจากเห็ดที่นักเรียนเห็นนี้แล้วยังมีเห็ดชนิดใดอีกบ้าง
-นักเรียนศึกษาค้นคว้าเห็ดชนิดต่างๆจากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม
เชื่อม:
- นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ มีลักษณะเหมือน หรือต่างกันอย่างไร แต่ละชนิดสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง
ใช้:
นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่มเลือกสรุปเกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆเป็นชาร์ตความรู้ (ไม่ซ้ำชนิดกัน)
** การบ้าน : เตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ ผ่านโจทย์ : นักเรียนจะประกอบอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆให้อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยอย่างไร
วันอังคาร
ชง:
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะประกอบอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆให้อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยอย่างไร”
-นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ แลกเปลี่ยนกันชิมในแต่ละกลุ่ม
เชื่อม:
นักเรียนวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆที่เพื่อนแต่ละกลุ่มปรุง (รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ พลังงานและสารอาหารที่ได้รับต่อจาน ) 
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปการทำอาหารเป็นการ์ตูนช่อง
วันพุธ  
ชง:
ครูและนักเรียนสนทนาทักทายและทบทวนเกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะพัฒนาเมนูอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับตนเองอย่างไร(พัฒนาสูตร)
เชื่อม:
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรการทำอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ ให้อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และใช้ต้นทุนต่ำ
การบ้าน : เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ (พัฒนาสูตร)
วันศุกร์
ใช้:
-นักเรียนแต่กลุ่มประกอบอาหารจากเห็ดชนิดเดิมเมื่อวันอังคารอีกครั้ง เพื่อพัฒนาสูตรให้อร่อยขึ้น คงคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และใช้ต้นทุนต่ำ
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา รูปแบบตามความสนใจ
ภาระงาน :
- ดูคลิปวีดีโอ สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ดู (อาหารจากเห็ดต่างๆ)
- วิเคราะห์สนทนาสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ
- ประกอบอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ
ชิ้นงาน:
-อาหากเห็ดชนิดต่างๆ
- ชาร์ตความรู้ เห็ดชนิดต่างๆ
-การ์ตูนช่อง อาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถสามารถอธิบายลักษณะของเห็ดนิดต่างๆ นำเห็ดแต่ละชนิดมาประกอบอาหารด้วยเมนูที่หลากหลาย เหมาะสม มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับตนเอง
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเราจากการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (ประกอบอาหารจากเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการ)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารได้เหมาะสมกับตนเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของชาร์ตความรู้เห็ดชนิดต่างๆ  เพื่อการสรุปงานได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจากเห็ด และเห็ดชนิดต่างๆ มี่ให้พลังงาน คุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการสำรวจ
และการค้นคว้าเพื่อวางแผนการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆผ่านคำถาม “จะประกอบอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆให้อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยอย่างไร” เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดที่แต่ละคนรู้จักแต่พี่ๆก็เสนอแนะว่ารู้จักเห็ดไม่กี่ชนิด บางคนรู้ว่ามีเห็ดเมา เห็ดกินได้ รู้จักชื่อเห็ดบางชนิด ดังนั้นเราจึงค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของเห็ด โดยครูให้พี่ๆลองใช้คำค้นเองซึ่งพี่ๆสามารถเลือกคำค้นได้หลากหลายแตกต่างกันและมีข้อมูลที่สรุปได้มาหลากหลาย สามารถใช้แหล่งสืบค้น(อินเตอร์เน็ต)ด้วยตนเองได้ บันทึกและรวบรวมข้อมูลได้ เมื่อได้ข้อมูลเรื่องเห็ดต่างๆแล้วเราจึงช่วยกันสืบค้นเกี่ยวกับหาหารเมนูเห็ดเพิ่มเติม พี่ได้เมนูลาบเห็ด ต้มยำเห็ด ส้มตำเห็ดทอด และราดหน้าเห็ด แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาสูตรและวิธีกาปรุงรวมทั้งร่วมวางแผนและเตรียมสำหรับการประกอบอาหารอย่างกระตือรือร้น สามารถประกอบอาหารเมนูต่างๆด้วยตนเองได้ โดยมีครูสังเกตการณ์และช่วยแนะนำตามความเหมาะสม พี่ๆสามารถใช้อุปกรณ์งานครัว และเช็ดล้างและจัดเก็บด้วยตนเองได้ ทุกคนสามารถรับประทานอาหารเมนูเห็ดที่ประกอบเอง รวมทั้งสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการประกอบอาหารจากเห็ดได้อย่างสร้างสรรค์

    ตอบลบ