เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
เข้าใจและสามารถแปรรูป และผลิตอาหารจากเห็ดที่เพาะเองได้หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสามารถ นำเห็ดแต่ละชนิดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าตามความสนใจได้อย่างเหมาะสม มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับตนเอง
week
input
Process
output
outcome
7


21 - 25 ก.ย.
2558
โจทย์
เพิ่มมูลค่า
คำถาม :
นักเรียนแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของเห็ดที่เพาะเองได้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Key Question คำถามกระตุ้นคิดระหว่างการทำกิจกรรม
- Black Board share ผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรูปจากเห็ด
- wall Thinking ชาร์ตความรู้ผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรูปจากเห็ด
- Round Robin อาหารแปรรูปจากเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด  สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ผ่านมา ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งใดที่เป็นความรู้ ความเข้าใจใหม่ หรือสิ่งใดที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
- Placemat สิ่งที่ได้เรียนรู้และผลิตภัณฑ์จากเห็ด
- Show & Share ผลงานผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรูปจากเห็ด
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
- วัตถุดิบในการประกอบอาหาร

วันจันทร์
ชง :
นักเรียนดูคลิปการทำขนม(ของว่าง)จากเห็ด ***สาคูไส้เห็ด
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของเห็ดที่เพาะเองได้อย่างไร”
-นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรูปจากเห็ดเพิ่มเติม
เชื่อม:
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนว่ามีสิ่งใดที่เหมือนหรือต่างกันบ้าง แต่ละกลุ่มจะสามารถทำผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปอาหารจากเห็ดอะไรได้บ้าง
** การบ้าน : เตรียมวัตถุดิบในการแปรูปอาหารจากเห็ดเมนูต่างๆตามที่วางแผนไว้

วันอังคา
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำอาหารและแปรรูปเห็ดนางฟ้าที่เพาะเองเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตามที่วางแผนไว้ โดยครูเป็นผู้อำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน เมื่อทำเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มสลับกันชิม นำไปให้นักเรียนและคุณครูชิมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม
วันพุธ  
ชง:
- ครูและนักเรียนสนทนาทักทายและทบทวนเกี่ยวกับการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารเมนูเห็ดที่ได้ทำ และชิมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
เชื่อม:
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรการทำอาหาร การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารเมนูเห็ดให้อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และใช้ต้นทุนต่ำ
ใช้ :
 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากเห็ด (Placemat)
วันศุกร์
ชง:
ครูและนักเรียนสนทนาทักทาย ทบทวนสิ่งที่ได้เรียรู้อาหารที่ได้จากการแปรรูปจากเห็ดต่างๆ
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์ คิดอย่างไรเกี่ยวกับการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารเมนูเห็ดต่างรวมทั้งการพัฒนาสูตรต่างๆให้ดีขึ้น
ใช้:
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ พร้อมข้อเสนอแนะรูปแบบที่จะนำเสนอและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
ภาระงาน :
- ดูคลิปวีดีโอ สาคูไส้เห็ด
- ประกอบและแปรรูปอาหารจากเห็ดที่เพาะเอง
-วิเคราะห์สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการพัฒนาสูตรการทำอาหารจากเห็ดต่างๆ

ชิ้นงาน:
- ผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรูปจากเห็ด
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเห็ด (Placemat)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถสามารถ นำเห็ดแต่ละชนิดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความสนใจได้อย่างเหมาะสม มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับตนเอง
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเราจากการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (แปรรูปอาหารจากเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการ)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารได้เหมาะสมกับตนเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของชาร์ตความรู้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดที่เพาะเอง (เห็ดนางฟ้า)
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า คุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการสำรวจ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การทำลองทำและการค้นคว้าเพื่อวางแผนการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
ตัวอย่างชิ้นงานและกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆชั้น ป.2 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ดนางฟ้า และผลิตภัณฑ์จากเห็ด พี่ๆเลือกการทำพริกเผาเห็ดฟาง พริกเผาเห็ดนางฟ้า ข้าวเกรียบเห็ด เห็ดสวรรค์ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์พี่ๆต้องค้นคว้าและทดลองแปรรูปด้วยตนเอง การเรียนรู้และการทำงานผ่านกระบวนการกลุ่มและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในชั้นเรียน พี่ๆสามารถศึกษาค้นคว้าและสรุปสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าเป็นชาร์ตความรู้อาหารง่ายๆได้ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารรวมทั้งดูแลและเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ทุกคนรับประทานอาหารที่เพื่อนๆแปรรูปได้ มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมและการเรียนรู้ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการนำมาประกอบอาหารได้

    ตอบลบ