เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
เข้าใจและสามารถแปรรูป และผลิตอาหารจากเห็ดที่เพาะเองได้หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสามารถอธิบายลักษณะของเห็ดนิดต่างๆ นำเห็ดแต่ละชนิดมาประกอบอาหารน้ำพริกเห็ด ซุปเห็ดได้อย่างเหมาะสม มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับตนเอง
week
input
Process
output
outcome
6


14 - 18 ก.ย.
2558
โจทย์
- น้ำพริกเห็ด
- ซุปเห็ด
คำถาม :
นักเรียนจะประกอบอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆให้อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Key Question คำถามกระตุ้นคิดระหว่างการทำกิจกรรม
- Black Board share ชนิดของเห็ด เมนูอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ และเครื่องแนมที่รับประทานด้วยกัน
- wall Thinking ชาร์ตความรู้อาหารเมนูเห็ด (น้ำพริกเห็ด ซุปเห็ด )
- Round Robin อาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ  และสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ผ่านมา ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งใดที่เป็นความรู้ ความเข้าใจใหม่ หรือสิ่งใดที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
- Placemat สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำอาหารจากเห็ด
- Show & Share ผลงานชาร์ตความรู้น้ำพริกเห็ด ซุปเห็ด
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ (น้ำพริกเห็ด ซุปเห็ด)
- อินเทอร์เน็ต
- วัตถุดิบในการประกอบอาหาร(น้ำพริกเห็ด ซุปเห็ด)

วันจันทร์
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะประกอบอาหาร น้ำพริกเห็ด ซุปเห็ด (อีสาน) ให้อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยอย่างไร
-นักเรียนศึกษาค้นคว้าเห็ดชนิดต่างๆจากอินเทอร์เน็ตที่สามารถนำมาทำน้ำพริก ทำซุป รวมทั้งวิธีหรือสูตรการทำน้ำพริก ทำซุปเห็ดเพิ่มเติม
เชื่อม:
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ มีลักษณะเหมือน หรือต่างกันอย่างไร แต่ละชนิดสามารถนำไปทำน้ำพริก หรือทำซุปแบบไหนได้บ้าง แต่ละเมนูน่าจะมีเครื่องแนมอะไรบ้าง
ใช้:
นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม เป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกสรุปเกี่ยวกับเมนูน้ำพริก หรือซุปเป็นชาร์ตความรู้ (สูตร การปรุง คุณค่าทางอาหาร)
** การบ้าน : เตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ ผ่านโจทย์ : นักเรียนจะประกอบอาหาร น้ำพริกเห็ด ซุปเห็ด (อีสาน) ให้อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยอย่างไร

วันอังคาร
ชง:
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะประกอบอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆให้อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยอย่างไร”
-นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบอาหาร (น้ำพริก ซุปเห็ด) แลกเปลี่ยนกันชิมในแต่ละกลุ่ม
เชื่อม:
นักเรียนวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับน้ำพริก ซุปเห็ด (รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ พลังงานและสารอาหารที่ได้รับต่อจาน ) 
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปการทำอาหารเป็นการ์ตูนช่อง (ส่งงานวันศุกร์)
วันพุธ  
ชง:
- ครูและนักเรียนสนทนาทักทายและทบทวนเกี่ยวกับอาหารเมนูเห็ดที่ได้ทำ และชิมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
- ทดสอบโปรตีนจากเห็ด
เชื่อม:
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรการทำน้ำพริก ทำซุปจากเห็ดชนิดต่างๆ ให้อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และใช้ต้นทุนต่ำ
ใช้ :
 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำน้ำพริก ทำซุปเห็ด (Placemat)


วันศุกร์
ชง:
ครูและนักเรียนร่วมชมวีดีโอ ภัตตาคารอาหารบ้านทุ่ง
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ดู สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอในคลิป “สิ่งที่ดูสื่อสารอะไรกับเรา”
-แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์ คิดอย่างไรเกี่ยวกับเมนูน้ำพริก และซุปเห็ด เราจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
ใช้:
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ พร้อมข้อเสนอแนะรูปแบบที่จะนำเสนอและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
ภาระงาน :
- ดูคลิปวีดีโอ ภัตตาคารอาหารบ้านทุ่ง สรุปสิ่งที่ได้ดู
- วิเคราะห์สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ มีลักษณะเหมือน หรือต่างกันอย่างไร แต่ละชนิดสามารถนำไปทำน้ำพริก หรือทำซุปแบบไหนได้บ้าง แต่ละเมนูน่าจะมีเครื่องแนมอะไรบ้าง
- ประกอบอาหารน้ำพริกเห็ด ซุปเห็ด

ชิ้นงาน:
-น้ำพริกเห็ด
-ซุปเห็ด
- ชาร์ตความรู้ น้ำพริกเห็ด ซุปเห็ด
-การ์ตูนช่องน้ำพริกเห็ด ซุปเห็ด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถสามารถอธิบายลักษณะของเห็ดนิดต่างๆ นำเห็ดแต่ละชนิดมาประกอบอาหารน้ำพริกเห็ด ซุปเห็ดได้อย่างเหมาะสม มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับตนเอง
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเราจากการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (ประกอบอาหารจากเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการ)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารได้เหมาะสมกับตนเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของชาร์ตความรู้เห็ดชนิดต่างๆ  เพื่อการสรุปงานได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจากเห็ด และเห็ดชนิดต่างๆ มี่ให้พลังงาน คุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการสำรวจ
และการค้นคว้าเพื่อวางแผนการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเห็ดพี่ๆทำงานเป็นกระบวนการกลุ่มโดยการจับฉลากแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาหารที่ทำจากเห็ดและประโยชน์ของเห็ดชนิดต่างๆ พี่ๆค้นคว้าได้ว่า เห็ดนอกจากเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดแล้วยังมีสรรพคุณทางยาด้วย แต่ยังไม่รู้ว่าสามารถรักษาโรคและป้องกันอะไรได้บ้างหลังจากที่ศึกษาค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตแล้วจึงช่วยกันสรุปและค้นคว้าเกี่ยวกับสรรพคุณที่เป็นสารอาหารและสรรพคุณที่มีประโยชน์ทางยาเพิ่มเติมเช่น พี่อลิซท์ "เห็ดนางฟ้าสามารถป้องกันภูมิแพ้ได้ ช่วยลดไขมันได้ค่ะ พี่ปุ๊ปปั๊ป "เห็ดถั่งเช่าช่วยป้องกันโรคหัวใจ แก้ภูมิแพ้ได้ครับ เกิดจากหนอน เป็นต้น หลังจากที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเห็ดแล้วจึงช่วยกันเลือกเมนูอาหารจานเห็ดซึ่งสัปดาห์นี้โจทย์ที่ได้คือน้ำ้พริกและซุปเห็ด พี่ๆเลือกมาสามเมนูคือซุปเห็ดรวม น้ำพริกเห็ดรวม น้ำพริกอ่องเห็ดฟางกินคู่กันเห็ดปั้นก้อนทอดแต่เนื่องจากเวลามีจำกัดจึงเปลี่ยนเป็นไข่เจียวเห็ดแทน พี่ๆสามารถทำงานเป็นกระบวนการกลุ่มได้เคารพและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มสามารถรับทานอาหารที่ทำจากเห็ดได้ทุกคนสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและมีเป้าหมายในการทำอาหารและการเรียนรู้ มีการวางแผนการเรียนรู้ล่วงหน้าเช่น เมนูต่อไปอยากทำขนมจากเห็ด อยากทำคุกกี้เห็ด อยากทำเห็ดผัดน้ำมันหอยครับ

    ตอบลบ