เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
เข้าใจและสามารถแปรรูป และผลิตอาหารจากเห็ดที่เพาะเองได้หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสามารถนำวัตถุดิบต่างๆมาใช้ประกอบอาหารจากเห็ดแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม มีประโยชน์ มีคุณค่า และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งรับประทานอาหารจากเห็ดที่เพาะเองได้หลากหลายเมนู
week
input
Process
output
outcome
4


31 ส.ค.
-
4 ก.ย.
2558
โจทย์
อาหารจากเห็ด
คำถาม :
นักเรียนจะเลือกวัตถุดิบและประกอบอาหารจากเห็ดให้อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Black Board share อาหารหลัก 5 หมู่
- wall Thinking ชาร์ตความรู้อาหารหลัก 5 หมู่ ประโยชน์และคุณค่าของเห็ดต่างๆ
- Round Robinอาหารจากเห็ด  และสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ผ่านมา ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งใดที่เป็นความรู้ ความเข้าใจใหม่ หรือสิ่งใดที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
- Placemat คุณค่าและประโยชน์ของเห็ด

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปการอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ
- อินเทอร์เน็ต
- วัตถุดิบในการประกอบอาหาร
- ผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ผู้รู้
วันจันทร์
ชง :
-นักเรียนดูคลิปอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ รายการกบนอกกะลา
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนจะเลือกวัตถุดิบและประกอบอาหารจากเห็ดให้อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร”
-นักเรียนประกอบอาหารจากเห็ด โดยให้นักเรียนคิดเมนูเอง มีวัตถุดิบให้คือ ไข่ไก่ 2 ฟอง และเห็ดนางฟ้า 500 กรัม
( แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)
เชื่อม:
- นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาหารจากเห็ดที่ตนเองเคยรับประทาน สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานอาหารนั้น
- นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำอาหารจากเห็ดและแลกเปลี่ยนคุณค่าที่ได้จากการรับประทานอาหารจานนั้น (คำนวณพลังงานที่ได้)
ใช้:
วาดภาพสรุปกระบวนการประกอบอาหารจากเห็ด และสรุปคุณค่าที่ได้จากการรับประทานอาหารจานนั้น (คำนวณพลังงานที่ได้)
วันอังคาร
ชง:
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าอาหารหลัก 5 หมู่ คำนวณพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน “เราจะรับประทานอาหารให้พอดีอย่างไร”
เชื่อม:
-นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและพลังงานจากอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวัน “พลังงานในร่างกายเราได้มาจากที่ไหน”
-นักเรียนดูคลิปการกิน(อาหารไปอยู่ส่วนไหนของร่างกายเราบ้าง) *** ถ้าเราเลือกเห็ดประกอบอาหารเครื่องเคียงน่าจะมีอะไรได้บ้างเพราะเหตุใด
ใช้:
นักเรียนวาดภาพร่างกายและอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน (ชาร์ตความรู้ ร่างกาย)
**  การบ้าน : แบ่งกลุ่มเลือกเมนูอาหารจากเห็ด เตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารจากเห็ด
วันพุธ  
ชง:
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาและเตรียมวัตถุดิบและวางแผนการประกอบอาหารจากเห็ดตามเมนูที่เลือกไว้
เชื่อม:
นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเมนูที่จะทำ คุณค่าของอาหารที่คาดว่าจะได้รับจากอาหารเมนูนั้น
ใช้:
-นักเรียนประกอบอาหาร ชิม และแลกเปลี่ยนรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการเพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป
*** การบ้าน : สรุปการทำอาหารเป็นการ์ตูนช่อง

วันศุกร์
ชง:
ครูและนักเรียนสนทนาทักทาย แลกเปลี่ยน ชื่นชมผลงานการ์ตูนช่องสรุปการทำอาหาร ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้ สิ่งที่เรียนรู้จะนำไปใช้กับตนเองอย่างไร”
เชื่อม :
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความรู้ใหม่ สิ่งที่จะนำไปปรับใช้ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค การแก้ปัญหา และทักษะที่ตนเองได้เรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช้:
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา รูปแบบตามความสนใจ(นิทาน เรื่องเล่า การ์ตูน ฯลฯ)
ภาระงาน :
-ดูคลิปวีดีโอ สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ดู (อาหารจากเห็ดต่างๆ)
-วิเคราะห์สนทนาสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานอาหาร
ชิ้นงาน:
- อาหารจากเห็ดนางฟ้า
-ภาพวาดร่างกาย ชาร์ตความรู้อาหาร 5 หมู่
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถสามารถนำวัตถุดิบต่างๆมาใช้ประกอบอาหารจากเห็ดแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม มีประโยชน์ มีคุณค่า และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งรับประทานอาหารจากเห็ดที่เพาะเองได้หลากหลายเมนู
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเราจากการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (ประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารได้เหมาะสมกับตนเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของชาร์ตความรู้อาหาร 5 หมู่  เพื่อการสรุปงานได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 5 หมู่ พลังงาน คุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการสำรวจ
และการค้นคว้าเพื่อวางแผนการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลายตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. เนื่องจากสัปดาห์ที่ 3 พี่ๆป.2ยังไม่ได้เพาะเห็ดตามที่วางแผนไว้สัปดาห์นี้เราจึงแบ่งช่วงเวลาหนึ่งวันสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าเพิ่มเติม พี่ๆทุกคนตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่ได้ทำกิจกรรมเข้าใจกระบวนการและสามารถเล่า อธิบายการเพาะเห็ดเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ หลังจากเพาะเห็ดแล้วพี่ๆป.2 ดูคลิปการงอกของสิ่งมีพืช เทียบเคียงกับการงอกของเห็ด ซึ่งพี่ๆสามารถอธิบายได้ว่าเห็ดนั้นงอกจากใยรารวมตัวเป็นก้อนเป็นดอกเห็ด แต่พืชนั้นเกิดจากเมล็ดที่ได้น้ำ ได้อากาศ ได้แสงแดดจึงจะงอก หลังจากนั้นจึงประกอบอาหารจากเห็ดด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ๆบอกว่าอยากทำทุกสัปดาห์ แต่สัปดาห์นี้ครูมีโจทย์ให้พี่ๆว่าจะทำอาหารจากเห็ดให้มีคุณค่าทางโภชนาการ อร่อยและปลอดภัยอย่างไร ซึ่งพี่ๆมีเมนูที่ค้นคว้าและอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำคือเห็ดนางฟ้าผัดไข่ พี่สามารถทำงานและเรียนรู้เป็นกระบวนการกลุ่ม สามารถใช้คำในการค้นคว้าหาข้อมูลที่อยากรู้และสรุปความเข้าใจตนเองได้ สามารถประกอบอาหารและอธิบายส่วนผสม วัตถุดิบและคุณ ค่าของอาหารได้ เช่น ไข่มีโปรตีนครับครู มีแร่ธาตุด้วย , เห็ดก็มีโปรตีนนะครับครูแต่เห็ดไม่ใช่เนื้อสัตว์ หลังจากนั้นจึงชวนคุยว่าอาหารที่เรากินมีสารอาหารอะไรที่จำเป็นบ้าง พี่บอกว่าเป็นอาหาร 5 หมู่แต่พี่ๆยังไม่เข้าใจว่า 5 หมู่ที่รู้นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ครูจึงตั้งคำถามกับพี่ๆไปว่า “หากเราอยากรู้ว่าสารอาหารมีอะไรบ้าง เราจะใช้คำค้นอย่างไร” หลังจากที่ค้นหาข้อมูลแล้วจึงแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย พี่ๆหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า วิตามิน กับแร่ธาตุนั้นมาจากผักและผลไม้เหมือนกันแต่แยกเป็นคนละหมู่ และเห็ดก็อยู่ในหมู่สารอาหารที่ให้โปรตีนด้วย พี่ๆเสนอว่าสัปดาห์หน้าอยากทำเมนูเห็ดนางฟ้าที่ใส่หมู่ ไก่ หรือผักต่างๆแต่ยังไม่ได้คิดเมนู สัปดาห์นี้ยังไม่ได้คำนวณพลังงานเพราะเวลาในการเรียนรู้ส่วนหนึ่งใช้ในการเพาะเห็ด ซึ่งครูจะนำการคำนวณพลังงานไปแทรกในกิจกรรมของสัปดาห์ที่ 5 ที่พี่ๆได้ประกอบอาหารหลากหลายต่อไป

    ตอบลบ