เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):
เข้าใจและสามารถแปรรูป และผลิตอาหารจากเห็ดที่เพาะเองได้หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจปัจจัยการเกิด การเพาะเห็ด การดูแล วิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยการงอกและการเจริญเติบโตของเห็ด กับสิ่งมีชีวิตอื่น รวมทั้งเข้าใจกระบวนการ และสามารถเพาะเห็ดที่ใช้ต้นทุนต่ำและปลอดภัย
week
input
Process
output
outcome

3


24 - 28 ส.ค. 2558

โจทย์
เพาะเห็ดโดยใช้ต้นทุนต่ำ
คำถาม :
นักเรียนจะเพาะเห็ดเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีต้นทุนต่ำอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Brain Storm เกี่ยวกับการเพาะเห็ด
- Black Board share การเพาะเห็ดเพาะ ปัจจัยการเกิด การงอก วิธีการดูแล
- wall Thinking ชิ้นงานภาพวาดกระบวนการเพาะเห็ดต่างๆ ผลงานสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- Round Robin การเพาะเห็ด และสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ผ่านมา ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งใดที่เป็นความรู้ ความเข้าใจใหม่ หรือสิ่งใดที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปการเพาะเห็ดต่างๆ
- อินเทอร์เน็ต
- วัตถุดิบในการเพาะเห็ด /เชื้อเห็ดนางฟ้า
- ผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ผู้รู้
วันจันทร์
ชง :
-นักเรียนดูคลิปการเพาะเห็ด (การเพาะเห็ด พันธุ์เห็ด)
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเพาะเห็ดชนิดต่าง
เชื่อม:
- นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน หรือวิธีการในการเพาะเห็ด “นักเรียนจะเพาะเห็ดเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีต้นทุนต่ำอย่างไร”
- การเพาะเห็ดต่างๆ(แต่ละชนิด)มีปัจจัยการเกิด การดูและ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร นักเรียนแลกเปลี่ยน
ใช้:
วาดภาพสรุปขั้นตอน กระบวนการเพาะเห็ด
วันอังคาร
ชง:
- นักเรียนสนทนาทักทายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลงาน(นำเสนอผลงานที่ยังไม่ได้นำเสนอ)
เชื่อม:
ผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยน ให้การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
ใช้:
นักเรียนและผู้ปกครองช่วยการเพาะเห็ดนางฟ้า (เพิ่มเติมจากที่มีเพาะไว้) ***ผสมและกรอกขี้เรื่อยลงถุงเห็ด


วันพุธ  **อบเห็ด กิจกรรมต่อเนื่องจากวันอังคาร
ชง:
- นักเรียนสนทนาทักทายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมการเพาะเห็ด
เชื่อม:
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเตรียมถุงเชื้อเห็ด “ทำไมต้องบรรจุลงถุง เป็นอย่างอื่นได้ไหม เพราะอะไร / เราจะทำสิ่งใดต่อ *** ผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใช้:
นักเรียนและผู้ปกครองช่วยการเพาะเห็ดนางฟ้า (เพิ่มเติมจากที่มีเพาะไว้) ***อบเห็ด หยอดเชื้อเห็ด นำเห็ดเข้าโรงเพาะ
วันศุกร์
ชง:
- ครูให้นักเรียนสังเกตเห็ดเผาะที่แก่จัด แล้วดูคลิป ดูรูปเห็ดเผาะ สนทนาแลกเปลี่ยน
- ครูและนักเรียนทดลองเพาะเห็ดเผาะในสวนป่าของโรงเรียน
เชื่อม :
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า และสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ผ่านมา ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งใดที่เป็นความรู้ ความเข้าใจใหม่ หรือสิ่งใดที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า
ใช้:
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาระงาน :
-ดูคลิปวีดีโอ สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ดู (การเพาะเห็ด พันธุ์เห็ด)
-วิเคราะห์สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเพาะเห็ด โดยใช้ต้นทุนต่ำ

ชิ้นงาน:
- เพาะเห็ดนางฟ้า
-ภาพวาดขั้นตอนการเพาะเห็ด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจปัจจัยการเกิด การเพาะเห็ดวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยการงอกและการเจริญเติบโตของเห็ดกับสิ่งมีชีวิตอื่น รวมทั้งกระบวนการในการเพาะเห็ดที่ใช้ต้นทุนต่ำและปลอดภัย
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเรา
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (การเพาะเห็ด)
สร้างทางเลือกในการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารได้เหมาะสมกับตนเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
ออกแบบภาพวาดและรูปแบบของการเพาะเห็ดต่างๆ เพื่อการสรุปงานได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นในการเสนอระหว่างการเรียนรู้ที่แตกต่าง หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการสำรวจ และการค้นคว้าเพื่อวางแผนการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำ เพื่อใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการนำเสนอ การอธิบาย การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มให้เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลน่าสนใจ และเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำและมีความสร้างสรรค์เรียนรู้
มีความพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองจนสำเร็จ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย

ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆป.2 วางแผนการเรียนรู้เป็นกิจกรรมการเพาะเห็ดซึ่งมีผู้ปกครองเป็นผู้รู้และให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม ผ่านคำถาม เราจะทำให้มีเห็ดที่ปลอดภัยกินได้ตลอดทั้งปีอย่างไร พี่ๆเสนอว่าเราก็เพาะเห็ด แต่เห็ดป่าเราเพาะไม่ได้ พี่ปัณเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า พ่อผมแนะนำว่าเราสามารถเพาะเห็ดป่าได้ครับ โดยการเอาเห็ดที่แก่จัด มาสับๆแล้วนำไปรดน้ำในสวนป่าสปอร์มันก็จะทำให้เกิดเห็ดครับ พี่ช่วยกันนำเห็ดเผาะที่แก่จัดไปตากแดดเพื่อให้ได้เชื้อ(สปอร์เห็ด) เพื่อที่จะนำไปทดลองเพาะ สังเกตความแตกต่างของเห็ดเผาะกับเห็ดชนิดอื่น “ครูครับอันที่ดำๆข้างในคือสปอร์เห็ดใช่ไหมครับ” และรอสังเกตว่าปีถัดไปจะเป็นอย่างไร ระหว่างสัปดาห์พี่ทำการทดลองเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดพืชชนิดอื่น ๆที่หลากหลายเพื่อสังเกตการณ์งอก ว่ามีปัจจัยใดบ้าง เป็นกิจกรรมที่พี่ๆใช้เวลาในการสังเกตหลายวัน พี่ๆบางคนคิดว่าสิ่งที่จะทำให้เมล็ดพืชงอกนั้นน่าจะเป็นแสงแดด ปุ๋ย น้ำ อากาศ และตั้งข้อสังเกตระหว่างสัปดาห์พบว่ากล่องที่ใส่ในน้ำนั้นงอกช้ากว่าเมล็ดที่อยู่บนผิวน้ำเพราะบนผิวนำเมล็ดพืชน่าจะได้อากาศมากกว่า(พี่ๆยังไม่ได้ข้อสรุป) สัปดาห์นี้ยังไม่ได้กรอกเห็ดลงถุงสำหรับเพาะ เพราะเราต้องรอเชื้อเห็ดก่อน กิจกรรมการเพาะเห็ดจึงเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์ที่ 4 เพื่อรอเชื้อเห็ดก่อน ท้ายสัปดาห์มีกิจกรรมผู้ปกครองอาสา พี่ๆจึงทดลองทำอาหารจากเห็ดนางฟ้า 3 เมนูคือ เห็ดสามรส แหนมเห็ดข้าวกล้องไรเบอร์รี และลูกชิ้นเห็ด พี่ๆกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทุกคนได้รับประทานอาหารที่ทำจากเห็ด ระหว่างสัปดาห์พี่ๆทุกคนสลับกันไปดูแลเห็ดนางฟ้าที่ได้เพาะไว้ทั้งรดน้ำ และเก็บมาฉีก ตากแดดเพื่อถนอมไว้ประกอบอาหารต่อไป

    ตอบลบ